Kontoret er åpent kl. 10 – 14

Etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli ("Skribenten"). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø, etter noen år i Vadsø, ble sekretariatet flyttet til Karasjok og skiftet navn til Sámi Dáiddárráđđi (SDR). På norsk; Samisk Kunstnerråd. Vanligvis brukes det samiske navnet og forkortelsen SDR.

Etter hvert som andre samiske kunstnere organiserte seg, ble scenekunstnere, komponister, joikere og filmarbeidere med i fellesskapet.

Sekretariatsfunksjoner for 6 samiske kunstnerorganisasjoner; Samisk Kunstnerforbund, Samisk Forfatterforening, Juogiid Searvi, Samiske Komponister, Sámi Lávdi og Samisk Filmarbeiderforbund.
Administrasjon for Samisk Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond.
Administrasjon for Sametingets kunstnerstipend.
Administrasjon for kunstneres fagutvalg.
Administrasjon for styret i Samisk Kunstnerråd.
Administrasjon for Dáiddafoanda (kunstfondet).
Ansvarlig for forhandlingsarbeidet med Sametinget i Norge.
Administrasjon for nordisk oversettelsesstøtte (for samisk litteratur).

 

 

I henhold til Samarbeidsavtalen av 10. desember 2015 har Sametinget og Samisk kunstnerråd ført forhandlinger om avtale for 2018, gjeldende fra 01.01.2018 til 31.12.2018. Avtalen legges frem for Sametingets plenum for godkjenning, jfr. Samarbeidsavtalens § 13.

Økonomisk ramme:
Sametinget og Samisk kunstnerråd er enige om en økonomisk ramme for bevilgningene over Sametingets budsjett til kunstneravtalen 2018 på kr. 7 900 000. Det tilsvarer en reell økning på kr. 250 000 i forhold til vedtatt kunstneravtale for 2017.

Fordeling av avtalens økonomiske ramme på kr. 7 900 000.

 

Navn (område) Avtale 2018
Driftsstøtte til kunstnerorganisasjoner og Samisk kunstnerråd, inkl. støtte til faglige veiledere

3.870.000

Kunstfond 800.000
Stipend til samiske kunstnere 3.180.000
Visningsvederlag 50.000
   
Totalt 7.900.000

Driftsstøtte til samiske kunstnerorganisasjoner og til Samisk kunstnerråd inkl. støtte til faglige veiledere

Partene ble enige om en økonomisk ramme på kr. 3 870 000 til driftsstøtte til samiske kunstnerorganisasjoner og Samisk kunstnerråd, og støtte til faglige veiledere. Avsetningen til faglige veiledere er viktig slik at de seks kunstnerorganisasjonene gjøres bedre i stand til å styrke og videreutvikle virksomheten innenfor sine respektive kunstgrener. Partene er enige om behovet for å styrke Samisk kunstnerråds sekretariat.

Kunstfond

Det avsettes kr. 800 000 til ordningen. Partene er enige om at Samisk kunstnerråd kan redigere retningslinjene for å imøtekomme nye behov.

Stipend til samiske kunstnere

Det ble oppnådd enighet om kr. 3 180 000 til stipendordningene til samiske kunstnere. Partene er enige om at det er nødvendig å få på plass en seniorstipend-ordning, og årets økning går til fullfinansiering av denne. Fordelingen av type stipender foretas av Samisk kunstnerråd.

Visningsvederlag

Det avsettes kr. 50 000 til ordningen. Partene er enig om at visningsvederlaget administreres som stipend til samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer via Samiske kunstneres og Forfatterens Vederlagsfond. Visningsvederlaget er et vederlag for kunst som er innkjøpt over Sametingets innkjøpsordning for billedkunst og dáiddaduodji.

Formidlingsstøtte til samisk litteratur og samisk musikk og joik

Partene er enige om at det ikke avsettes midler til ordningen i 2018. Partene er videre enige om Samisk kunstnerråd i 2018 kan legge frem et prosjekt som har til formål å synliggjøre joik, samisk musikk og skjønnlitteratur. Sametinget er innstilt på å behandle støtte til et slikt prosjekt innenfor sine søkerbaserte ordninger.

Innkjøpsordning for samisk billedkunst og dáiddaduodji

Partene er enige om at RiddoDuottarMuseat (RDM) administrerer innkjøpsordningen for billedkunst og dáiddaduodji, og at avsetningen inngår i Sametingets årlige direktetilskudd til RDM. Partene er enige om at midler til innkjøp holdes minst på det nivået som det ligger på i dag, og at denne etter hvert økes i takt med generelle budsjettøkninger. Innkjøpt kunst skal plasseres i et fremtidig samisk kunstmuseum. Inntil museet er realisert skal kunsten midlertidig lagres på RDM i Karasjok.

Annet

Partene er også enige om at avtaleinstituttet skal være en arena også for å fremme og drøfte generelle kunst- og kulturpolitiske tiltak og utfordringer. Partene er enige i at dette kan formaliseres gjennom et dialogmøte hver vår.

Partene er enige om at de pågående arbeidene, forfatterprosjektet og arbeidet for utvikling av joik og samisk musikk, videreføres. Samtidig er partene enige om at de delmålene for perioden 2016-2019 som er nedfelt i samarbeidsavtalen skal danne grunnlag for det videre arbeidet med å styrke og videreutvikle samisk kunstliv.

Partene er enige om at det avholdes en kunstnerkonferanse i 2018.

 

Kárášjohka/Karasjok 04.10.2017

 

Sámediggi/Sametinget Sámi
Magne Svineng
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør

 

Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd
Halvdan Nedrejord
SDR šiehtadallanlávdegotti jođiheaddji/leder av forhandlingsutvalget SDR

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30