Kontoret er åpent kl. 10 – 14

Dál lahkona áigi árvalit sámegiel čáppagirjjálašvuođa mánáid- ja nuoraidgirjjiid 2018 Davviriikkaid Ráđi mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuođa bálkkašupmái. Girjjit sáhttet leat poesija, prosa ja dráma. Buktagiin sáhttá ovttastit teavstta ja gova.

Sámi Girječálliid Searvvi (SGS) stivra bivdá lágádusaid sáddet árvaluvvon girjjiid njuolga árvvoštallanlávdegotti lahtuide.

Áigemearri: 20.12.2017

 

Tiden for å foreslå skjønnlitterære barne- og ungdomsbøker på samisk til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018 nærmer seg  Bøkene kan være poesi, prosa og drama. Verk kan kombinere tekst og bilde.

Styret i Samisk Forfatterforeneing (SGS) ber forlagene sende foreslåtte bøker direkte til bedømmelseskomiteen.

Frist: 20.12.2017

 

Árvvoštallanlávdegotti lahtut / Medlemmene i bedømmelseskomiteen:

Inga Ravna Eira                         Rawdna Carita Eira                         Sollaug Sargon

Oalgejotguolbba 1                     Riebanluodda 4                               Ajonjarga 8

9730 Karasjok                           9520 Guovdageaidnu                     9520 Guovdageaidnu

Dát  e-poasta lea sáddejuvvon lágádusaide / Denne mailen er sendt til forlagene.

 

Davviriikkaid Ráđi girjjálašvuođa bálkkašupmi 2018 / Nordisk Råds litteraturpris 2018

Dál lahkona áigi árvalit sámegiel čáppagirjjálašvuođa girjjiid ollesolbmuide 2018 Davviriikkaid Ráđi girjjálašvuođa bálkkašupmái. Girjjit sáhttet leat romána, drámá, diktačoakkáldat, noveallačoakkáldat dahje essayčoakkáldat.

Sámi Girječálliid Searvvi (SGS) stivra bivdá lágádusaid sáddet árvaluvvon girjjiid njuolga árvvoštallanlávdegotti lahtuide.

Áigemearri: 20.12.2017

 

Tiden for å foreslå skjønnlitterære bøker på samisk for voksne til Nordisk Råds litteraturpris 2018 nærmer seg. Det kan være en roman, et drama, en diktsamling, en novellesamling eller en essaysamling.

Styret i Samisk Forfatterforening (SGS) ber forlagene foreslå bøker og sende disse direkte til bedømmelseskomiteen.

Frist: 20.12.2017

Árvvoštallanlávdegotti lahtut / Medlemmene i bedommelseskomiteen:

Sigbjørn Skåden                     Anne Wuolab                         Outi Länsman

Fagerliveien 17                      Norrbäck 64                           Jomppasenploku 2

9007 Tromsø                          92199 Lycksele                      99870 Inari

                                               Sverige                                   Finland

VEDTEKTER

SAMISK FORFATTERFORENING/SÁMI GIRJEČÁLLIID SEARVI

 • 1      Foreningens navn

Foreningens navn er Sámi Girječálliid Searvi / Samisk Forfatterforening.

 • 2      Foreningens formål
 • - å fremme samiskspråklig litteratur og samisk litteratur på andre språk, publisert som papirutgave eller elektronisk utgivelse
 • - opprette stipender, fond og andre økonomiske ordninger
 • - arbeide for muligheter for å gi ut samiskspråklig litteratur og for

at samiskspråklig litteratur får like gode vilkår som annen litteratur i de nordiske land

 • - gi faglig støtte til alle som vil skrive eller oppnå medlemskap i SGS
 • - presentere og synliggjøre sine medlemmer og deres litterære produkter
 • - arbeide for å opprette faglig samarbeid med samiske, nordiske

            og andre kunstnerorganisasjoner.

 • 3     Medlemsskap
 • De som kan bli medlem i SGS er: samiske forfattere som har utgitt dikt, noveller eller annen skjønnlitteratur på samisk eller et annet språk, og andre forfattere som har skrevet skjønnlitteratur på samisk utgitt som bok på et forlag, tidsskrifter eller annen publisering.
 • Teksten skal være på minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
 • oversetter som har oversatt skjønnlitteratur til samisk eller fra samisk som et forlag har publisert. Teksten skal ha minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
 • en forfatter som har fått antatt sitt manuskript av et forlag med sikte på utgivelse. Teksten skal ha minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
 • samisk eller samiskspråklig tradisjonell forteller eller joikepoet som et forlag har publisert fremførte tekster av med en varighet på minst 20 minutter, og forteller som har fått antatt tilsvarende mengde tekster med sikte på publisering.

Styret avgjør søknader om medlemskap i SGS. Søker som blir avvist av styret, kan fremme klage for årsmøtet, som så setter ned et særskilt utvalg for å behandle saken.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Søkere som har fylt 65 år, kan oppnå

livstidsmedlemsskap ved å betale et engangsbeløp som årsmøtet fastsetter for denne

aldersgruppen.

Et medlem kan miste sitt medlemskap dersom vedkommende har brutt organisasjonens

vedtekter eller årsmøtet anser at medlemmet har skadet organisasjonen.

Et medlemskap opphører når kontingent ikke er betalt siste regnskapsår.

Medlemmer som har mistet sitt medlemskap, kan søke om nytt medlemskap.

 • 4      Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og velger styre. Alle medlemmene

kan bli valgt som styremedlemmer.

Innkalling til årsmøtet med foreløpig saksliste sendes medlemmene 6 uker før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet, sendes styret fire (4) uker før møtet. Saksliste med samtlige sakspapirer skal sendes medlemmene minst to (2) uker før årsmøtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan behandles av årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

 1. Valg av møteleder(e), sekretær(er) og to protokollunderskrivere
 2. Styrets årsmelding med rapporter
 3. Regnskap
 4. Medlemskontingent
 5. Handlingsplan
 6. Budsjett
 7. Valg av styreleder, styremedlemmer med varamedlemmer og utvalg
 8. Årsmøteuttalelser
 • 5  Styret    

Styret er organisasjonens utøvende organ og skal følge opp vedtak fra

årsmøtet og iverksette handlingsplanen.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to andre styremedlemmer er tilstede.

Styreleder og nestleder underskriver for organisasjonen. Styret kan vedta prokura.

Styret skal avholde minst fire (4) styremøter i året. Dette kan være vanlige møter eller

telefonmøter. Styremedlemmer skal få tilsendt saksdokumentene før møtet. 

Styret består av fem (tre) ordinære medlemmer og varamedlemmer som velges for

to (2) år om gangen. Hvert årsmøte kan velge to (2) (ett (1)) nytt styremedlem, og

tre (3) (to (2) når leder er på valg. Varamedlemmer skal ikke velges som personlige varamedlemmer til styremedlemmene, men slik:

1.varamedlem, 2.varamedlem, 3.varamedlem.

 

 • 6 Arbeidsgrupper, utvalg og råd

Årsmøtet eller styret kan oppnevne spesielle arbeidsgrupper, utvalg og råd. Styret har rett til å forhandle på vegne av foreningen. 

 

 • 7 Vedtaksavgjørelser

Styre -, medlems - og årsmøtevedtak avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet skal det foretas ny avstemming. Medlems - og årsmøteavstemming skal skje skriftlig hvis noen krever det.

 

 • 8 Medlemsmøte

Medlemsmøte avholdes når styret eller 2/3 av medlemmene krever dette.

 • 9 Ekstraordinært årsmøte

Styret eller en firedel (¼) av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

Innkalling og saksliste til ekstraordinært årsmøte skal sendes to (2) uker før møtet.

Møtet skal behandle bare de sakene som står på sakslista.

 • 10 Vedtektsendringer   

Endring av vedtektene kan skje dersom minst 2/3 av årsmøtet krever det. Endringsforslaget skal sendes til styret innen tidsfristene for saker til årsmøtet, og saksdokumentene skal sendes ut sammen med andre årsmøtedokumenter.

 • 11 Oppløsning

SGS kan oppløses som organisasjon dersom minst 3/4 av medlemmene      vedtar dette ved skriftlig avstemming. Dersom organisasjonen oppløses, skal     medlemmene velge et avviklingsstyre på tre (3) personer til å administrere formue og gjeld. Gjenstående midler skal brukes til å fremme samisk skjønnlitteratur.

Godkjent 2006, godkjent på årsmøter 2009 og 2012. Oppdatert på årsmøtet 12.03.14.

Hva skjer?

Ingen kommende oppføringer!
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31