AD HOC januar

Kategori
Tidsfrister
Dato
10. januar
Vedlegg

Målgruppe

Ad hoc-midlene er beregnet for faglig utvikling for søkerne.
Alle enkeltmedlemmer og kunstnergrupper i kunstnerorganisasjonene underlagt SDR kan søke om AD-HOC støtte.

 

Bruk av AD-HOC-midlene

 • AD-HOC-midlene skal gå til kortvarige prosjekter der kunstnerne ikke har hatt mulighet til å søke om andre midler.
 • AD-HOC-midlene er ment å skulle hjelpe kunstnere som på kort varsel får tilbud om å delta på festivaler, konserter, utstillinger, kurs etc.
 • Prosjekter som får støtte må være ferdigstilt innen 4 måneder etter søknadsfristens utløp.

 

Det tildeles ikke midler til

 • prosjekter som er avsluttet før søknadsfristens utløp
 • større, lenge planlagte prosjekt
 • forprosjekt
 • honorar til andre aktører

 

Krav til søknad

 • Søknaden bør helst sendes inn elektronisk.
 • Søknadene må utfylles på et fastsatt søknadsskjema som vil bli lagt ut på SDRs nettsider, og alle punktene i skjemaet må være fullstendig utfylt.
 • Søknaden må være kortfattet (maksimum 5 sider inklusive søknadsskjema).
 • Avtale med eventuell arrangør må legges ved.
 • CV bør sendes som egen fil.

Søknaden kan også sendes med vanlig post, og må da være undertegnet.

 

Dersom du får stipend:

Stipendet utbetales uten trekk av skatt og innberettes som næringsinntekt (tilsvarende royalty).

Tildelte stipend medfører visse forpliktelser:

1. Det skal sendes inn en kort rapport om bruk av stipendet til fondsstyret. Det er ingen tidsfrist for innsending av rapport, men din neste søknad om stipend blir ikke behandlet før du har sendt inn rapport.

2. Gjelder for forfattere: Du må sørge for at forlaget tar med følgende setning på kolofonsiden: Forfatteren har mottatt støtte fra Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond. Når boka foreligger må du sende ett eksemplar til fondsstyret.

3. Det er en forutsetning at du bruker stipendmidlene til det du har søkt om. Dersom det skjer endringer eller dine muligheter for videre framdrift endres, må du øyeblikkelig søke fondsstyret om at endringene kan godtas innenfor det tildelte stipendets rammer. Hvis ikke, må hele eller deler av stipendet tilbakebetales.

4. Mottar du støtte fra andre kilder etter at søknadsfristen er utløpt, må du melde fra om dette til fondsstyret.

 

 

 

 
 

Alle datoer

 • 10. januar
 • 10. januar

Hva skjer?