Njuolggadusat

 

SÁMI LÁVDDI NJUOLGGADUSAT

§ I        NAMMA
Searvvi namma lea Sámi Lávdi.
Gaskariikkalaš liige namma lea: Sami Association of Performing Arts

§ II      ULBMIL

 1. Sámi Lávdi galgá geahččat bearrái ja ovddidit dáiddalaš, fágalaš ja kulturpolitihkalaš beroštumiid miellahtuid ovddas. Dát mearkkaša ahte Sámi Lávddi miellahtut earret eará barget ámmátlaš neavttárin, dánsejeaddjin, koreográfan, dramatihkarin, lávdehábmemin, bivttashábmejeaddjin, čuovgadesignain, teáhtermusihkarin/-komponistan, teknihkarin ja rešissevran.
 2. Oahppi-miellahtovuođa sáhttet ohcat oahppit geat váldet relevánta bajit oahppu lávdedáiddagis. Oahppi-miellahtovuohta lea áddemis dego aspirántamiellahttuvuohta mas oaččut hállan- ja oasálastinvuoigatvuođa jahkečoahkkimis, muhto it jienastanvuoigatvuođa ja sin ii sáhte válljet ámmáhiidda. Oahppit mákset beallehatti miellahtodivagis.
 3. Sámi Lávdi gálga bargat miellahtuid beroštumiid ovddas go guoská stipeandda ortnegiidda sámedikkiin, Sámi Ráđis, Davviriikkalaš Ráđis ja eará relevánta ortnegiin.
 4. Sámi Lávdi galgá ovddidit njálmmálaš muitaleami, ovdáneami ja gaskkusteami go guoská sámi ja álgoálbmot ovdanbuktin vugiide.
 5. Sámi Lávdi  galgá ovttasbargat eará sámi ja eará álgoálbmot dáiddár servviiguin.

§ III     MIELLAHTTOVUOHTA

 1. Miellahttun sáhttá ohcat juohkehaš guhte bargá profešunalalaččat sámi lávdedáidagiin  ja/dahje lea relevánta oahppu..
 2. Miellahttuvuođa ohcamuša meannuda stivra ohcamuša vuođul.
 3. Ohcci sáhttá váidit ohcamušas biehttaleami jahkečoahkkimii.
 4. Dušše ovttaskas olmmoš sáhttá šaddat miellahttun Sámi Lávddis.
 5. Sámi Lávdi sáhttá nammadit gudnemiellahtu.
 6. Miellahtuin lea hállan-, evttohan- ja jienastanvuoigatvuohta ja sáhttet válljejuvvot Sámi Lávddi ámmáhiidda.

§ IV     MIELLAHTTOVUOĐA LOAHPAHEAPMI
Miellahttuvuohta loahpahuvvo go ieš dieđiha dahje go miellahttomáksu ii leat mákson maŋimus rehketdoallojagi go máksu lea gáibiduvvon.

§ V      JAHKEČOAHKKIN

 1. Jahkečoahkkin lea searvvi bajimuš orgána. Jahkečoahkkin dollo juohke jagi ovdal geassemánu loahpa.
 2. SDR (Sámi Dáiddárráđđi) veahkeha plánet ja čađahit jahkečoahkkima ovttas stivrrain.
 3. SDR fuolaha jahkečoahkkimii dulkka. Dán ovddas máksá Sámi Lávdi.
 4. Čálalaš rávkan sáddejuvvo uhcimustá 5 vahkku ovdal jahkečoahkkima.
 5. Dát dokumeanttat galget sáddejuvvot 2 vahkku ovdal jahkečoahkkima: jahkedieđáhus, rehkedoallu, bušeahtta, doaibmaplána ja jus ležžet dieđihuvvon áššit.
 6. Jahkečoahkkimis meannuduvvojit dát áššit:
  a) jahkediáđáhus
  b) rehketdoallu
  c) bušeahtta
  d) doaibmaplána
  e) miellahttomáksu
  f) válljemat:
  – jođiheaddji, stivramiellahtut ja várreláhtut.
  – áirasat Sámedikki stipeandastivrii ja fágalávdegoddái
  – evttohit áirasa Dáiddafondii
  – evttohit áirasa SDR šiehtadallanlávdegoddái
  – evttohit áirasa Sámikopiija stivrii
  – áirras Sámikopiija jahkečoahkkimii
  – áirras Sámikopiija šiehtadallančoahkkimii
  – evttohit áirasa Sámeráđi kulturlávdegoddái
  – válgalávdegoddi
  – eará válljemat
  g) válljet áirasa Girona Sámi Teáhtera stivriii
 7. Miellahtut guđet eai leat máksán miellahttomávssu, eai beasa jahkečoahkkimis jienastit.. Miellahttovuođa sáhttá jahkečoahkkimis máksit, jus miellahttovuhtii lea addon.
 8. Miellahtut guđet jahkečoahkkimii eai sáhte boahtit, sáhttet eará miellahttui addit fápmudusa. Eai ovttage miellahtus sáhte leat eanet go 3 fápmudusa.
 9. Áššit maid miellahtut dáhttot dieđihit jahkečoahkkimii, sáddejuvvot stivrii 3 vahkku ovdal jahkečoahkkima.
 10. Liigejahkečoahkkin dollo go 2/3 oassi miellahtuin dahje stivrra dan gáibida. Rávkan sáddejuvvo uhcimusat 2 vahkku ovdal čoahkkima.

§ VI     MIELLAHTTOMÁKSU
Jahkečoahkkin mearrida miellahttomávssu.

§ VII  STIVRA

 1. Stivra jođiha Sámi Lávddi searvvi, earret áššiin maid jahkečoahkkin meannuda.
 2. Stivrras lea jođiheaddji, 3 miellahtu ja 2 várrelahtu. Oktiibuot 4 miellahtu ja 2 várrelahtu. Go jienastuvvo lea stivrajođiheaddjis duppaljietna.
 3. 
Jahkečoahkkin vállje jođiheaddji ja stivra vuođđuda iežas.
 4. 
Searvvi ovddas vuolláičállá jođiheaddji, ja/dahje nubbinjođiheaddji.
 5. Stivra sáhttá nammadit ja addit válddi bargolávdegoddái mas leat jerron miellahtut.
 6. Stivra ja várrelahtut válljejuvvojit 2 jahkái.

§ IIX    SÁMI DÁIDDÁRRÁĐIS (SDR) MIELLAHTTOVUOHTA
SDR lea sámi dáiddárservviid oktasaš searvi. Juohke searvvis leat Sámi Lávddi ovddasta jođiheaddji, ja nubbijođiheaddji lea su várrelahttu jođihanforumis. Doaibmabadji lea sis guokte jagi, mii čuovvu Sami Lávddi áigodaga. Nuppástuhttimiid geažil – dahje loahpaha geažil, sáhttá Sámi Lávddi stivra válljet áirasiid dassážii jahkečoahkkin dollojuvvo.

§ IX     REHKETDOALLU 
Sámi Lávdi stivra lea bajimus ovddasteaddji Sámi Lávdis ekonomiijai ja ahte rehketdoallu dahkko njuolggadusaid vuođul, ja ahte registrerejuvvon revisora dahká revišuvnna SDR mii lea čállingoddi buot servviide,  das lea dat beaivválaš ovddasvástádus ahte dát ovdalis namuhuvvon barggut álggahuvvojit.

§ X      NJUOLGGADUSAID NUPPÁSTUHTTIN
Njuolggadusaid sáhttá nuppástuhttit dušše dalle go 2/3 oassi jahkečoahkkimis dohkkeha nuppástusevttohusa. Njuolggadusaid nuppástuhttin galgá jahkečoahkkin rávkamis namuhuvvot.

 

Dohkkehuvvon jahkečoahkkimiin digitálalaččat 2021.