Juoigiid Searvi

Juoigiid Searvi  ble stiftet 14.11.1998 i Tromsø. Juoigiid Searvi (JS) er en fagorganisasjon for tradisjonelle joikere.

Foto: Knut Utler