Vedtekter for Sámi Dáiddárráđđi/ Samisk Kunstnerråd, SDR

§ 1     NAVN- MEDLEMMER
Organisasjonens navn er Sámi Dáiddárráđđi/Samisk Kunstnerråd, SDR.  Sámi Dáiddárráđđi / Samisk Kunstnerråd, SDR er et felles rådsorgan for 6 samiske kunstnerorganisasjoner.  Sámi Lávdi,(SL)  Juogiid Searvi (JS), Sámi Filbmabargiid Searvi (SFS), Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS), Sámi Girječálliid Searvi (SGS) og Sámi Komponisttat (SK)

§ 2      STYRET
SDR ledes av et styre som arbeider etter en styreinstruks vedtatt av SDR årsmøte. Styret skal bestå av 6 medlemmer med vara valgt av medlemsorganisasjonene.
SDR styret bør bestå av representanter fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Styres sammensetning må gjenspeile den kompetanse organisasjonen til enhver tid trenger.
De som oppfyller kriteriene for å stå i sametingets valgmanntall kan velges som representanter til styret.

Styreleder velges på årsmøtet, resten av styret konstitueres på 1. styremøte. Styreleder velges for 2 år. Medlemmene velges for 2 år. Styremedlemmer som melder seg ut av styret kan ikke melde seg inn igjen.

§ 3     FORMÅL
Samisk Kunstnerråd skal være medlemsorganisasjonenes administrasjon og skal fremme medlemsorganisasjonenes økonomiske, kunstfaglige og kunstpolitiske interesser i forhandlinger med Sametingene i Norge, Sverige og Finland, Nordisk Ministerråd, samt angjeldende myndigheter i Russland, og andre naturlige samarbeidspartnere. SDR skal fremme kunstnerorganisasjonenes interesser overfor de nasjonale myndigheter i de land samiske kunstnere bor.

SDR skal formidle og selv ta initiativ til aktiv kontakt med andre kunstnerorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt og særlig stimulere til kontakt med grupper av urbefolkningskunstnere rundt om i verden.

(videre henvises til instruks for styret)

§ 4     MEDLEMSKAP
Samiske kunstnerorganisasjoner som organiserer kunstnere, nordisk og internasjonalt, kan søke medlemskap. Søknader behandles og avgjøres av årsmøtet.

§ 5     MEDLEMSORGANISASJONENES STATUS
Medlemsorganisasjonene deltar i Samisk Kunstnerråd på solidarisk basis med de rettigheter og forpliktelser som framgår av disse vedtekter.

Medlemsorganisasjonene er suverene når det gjelder forvaltning av egne midler og fremme av eget kunstfaglig og kunstpolitisk arbeid. Medlemsorganisasjonene betaler kontingent til Samisk Kunstnerråd.

Årsmøtet i SDR fastsetter foreningenes medlemskontingent.

§ 6      EKSKLUSJON
Styremedlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med 2/3 flertall, men avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet.

§ 7     ORGANISERING SDR
Styret har til oppgave å:

 • Forvalte SDR og det som angår i SDR i samsvar med formålsparagraf og vedtatte handlingsplaner
 • Ha et overordnet ansvar for drift av SDR
 • Fastsette SDR sitt budsjett
 • Ansette daglig leder
 • Fastsette SDR sitt årsregnskap innen utgangen av april for foregående driftsår
 • Øvrig i henhold til utarbeidet styreinstruks.

Daglig leder: (DL)
DL har ansvaret for den daglige ledelse ved SDR. DL er de øvrige ansattes nærmeste overordnede. DL skal arbeide i forhold til de formål som vedtektene angir, retningslinjer og handlingsplaner som til enhver tid er gitt eller foreskrevet av styret.
DL rapporterer til styret og er resultatansvarlig for SDR v/styret.

Styret er DL sin øverste overordnede og mellom styremøtene er styreleder den DL konfererer med om nødvendig. DL organiserer sekretariatets arbeid i samråd med styret.

§ 8     REGNSKAP
Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører eller firma, og revideres av autorisert revisor eller revisorfirma.

§ 9     VIRKSOMHET
Styret skal avholde minst 4 styremøter i året. Økonomisk oversikt skal behandles på styremøte. Årshjul med eventuelle tilføyinger behandles minst 2ggr i året.
Rapport fra administrasjonen anlegges hvert 1/2 år.

§ 10 ÅRSMØTE
Årsmøtet holdes hvert år, fortrinnsvis etter at medlemsorganisasjonene har holdt sine årsmøter. I tilfeller der det er vanskelig å møtes fysisk kan årsmøtet utføres digitalt. Men senest innen utgangen av juni. Innkallingen til årsmøte sendes ut 1 mnd før møtet avholdes.

Årsmøtet består av 2 representanter fra hver medlemsorganisasjon som velges av den enkelte medlemsorganisasjon. Representantene som velges til årsmøtet må oppfylle kriteriene for å være med i sametingets valgmanntall.

Årsmøtet behandler vanlige årsmøtesaker:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap med revisorberetning
 3. Strategi og handlingsplan
 4. Årsbudsjett
 5. Styrehonorar
 6. Organisasjonenes medlemskontingent
 7. Vedtektene, gjennomgang og eventuell revisjon
 8. Valg
  a. Styre: Valgkomiteen, på 3 repr. foreslår styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Forhandlings- og stipend- og fondskomiteer
  c. Valgkomite: Medlemsorganisasjonenes årsmøter foreslår kandidater til SDR valgkomite.
  d. Revisor
  e. Øvrige valg
 9. Årsmøteuttalelser

§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom 4 av medlemsorganisasjonene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer 1 mnd før møtet avholdes.

§ 12 OPPLØSNING
Samisk Kunstnerråd kan bare oppløses dersom det på to etterfølgende årsmøter, med minst to måneders mellomrom, fattes vedtak om det med minst 2/3 flertall. Eventuelle bevilgede midler må tilbakeføres bevilgende myndighet før oppløsning. Ved oppløsning fordeles SDRs midler og forpliktelser mellom medlemsorganisasjonene.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Samisk Kunstnerråd 29.03.2017. Endret 20.06.19. Endret 16.06.2021.