Styret

Leder: Inga Ravna Eira 2019-2021
Nestleder Karen Anne Buljo 2019-2021
Medlem Nils Anders Inga 2019-2021
Medlem Rauna Paadar Leivo 2019-2020
Varamedlem Gudrun E. Eriksen Lindi 2019-2021
Varamedlem Thomas Marainen 2019-2021
Varamedlem Saia Stueng 2018-2020