Styret

Leder: Inga Ravna Eira 2021-2023
Nestleder Rauna Paadar-Leivo 2022-2024
Medlem Nils Anders Inga 2021-2023
Medlem Gudrun E. Eriksen Lindi 2022-2024
Varamedlem Liv Tone Boine 2022-2024
Varamedlem Thomas Marainen 2021-2023