Styret

Leder: Inga Ravna Eira 2017-2019
Nestleder Nils Anders Inga 2017-2019
Medlem Niilo Aikio 2017-2019
Medlem Lene Westerås 2017-2019
Varamedlem Rawdna Carita Eira 2017-2019
Varamedlem Thomas Marainen 2017-2019
Varamedlem Saia Stueng 2018-2020