Vedtekter

§ 1. Foreningas navn 
Foreningas navn er Mun dajan – Foreninga samiske forfattere. Dette er bestemt ut fra forslag som er kommet på ekstraordinært årsmøte 29. august 2022.

§ 2. Formål 
Foreninga skal fremme samiske forfattere og samisk litteratur. Foreninga skal fremme forfatternes faglige og sosiale interesser, og spesielt ta vare på samiske forfatteres mangfold.
Foreninga skal jobbe for at det samiske språk fremmes og holdes vedlike samtidig som foreninga skal inkludere, og ta vare på, alle språk og språkområder i Sápmi.

§ 3. Organisasjonsform 
Foreninga er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for personer med spesielle kvalifikasjoner eller liknende.

§ 4. Medlemskriterier 
De som har rett til medlemskap i foreninga er samiske forfattere, både skjønnlitterære og faglitterære, samt dramatikere og barnebokforfattere, uansett språk, som oppfyller opptaksvilkårene vedtatt av årsmøtet. De som skal søke om medlemskap, bør ha gitt ei bok på et forlag eller sende inn tekstprøver på 25 sider som behandles av det litterære råd. Søknad om medlemsskap må sendes skriftlig.

§ 5. Kontingent 
Kontingent fram til årsmøtet 2024 er kr. 100,-. Årsmøtet 2024 vedtar videre bestemmelser om kontingent.

§ 6. Rettigheter og plikter 
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreninga. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreninga. Medlemmet vil få en skriftlig påminnelse før navnet strykes, og har da mulighet til å betale inn medlemsavgiften for å beholde medlemskapet. Medlemmene plikter å holde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 7. Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningas høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antallet stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmene har én stemme.
Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslista med mindre 3/4 av de
frammøtte krever det.

§ 8. Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal

  • behandle årsmelding
  • behandle revidert regnskap
  • behandle innkomne forslag
  • fastsette kontingent
  • vedta budsjett
  • velge leder og nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor.

§ 9. Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinære styremøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallinga.

§ 10 Styret 
Foreninga har et styre på fem medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal holde styremøte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser  oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningas økonomi i henhold til de gjeldende instrukser og bestemmelser.
representere foreninga utad.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Interimsstyret fungerer som et ordinært styre fram til årsmøtet 2020.
Interimsstyret og styret skal arbeide for et nært og godt samarbeid inngå med Sametinget og andre kulturorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner.

§ 11. Det litterære råd. 
Det litterære råd består av tre medlemmer, med et varamedlem, som oppnevnes av årsmøtet. Det litterære råd er Foreninga for Samiske forfatteres faglige instans for opptak av nye medlemmer.

§ 12. Valgkomité 
Interimsstyret oppretter en valgkomité som skal fungere fram til årsmøtet. Valgkomiteen skal komme med forslag til styre og det litterære råd. Det må også velges en representant til SDR.

§ 13. Signaturrett 
Leder og nestleder er de som har signaturrett.

§ 14. Vedtektsendringer 
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15. Oppløsning av foreninga 
Oppløsning av foreninga kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningas formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreninga arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.