VEDTEKTER FOR SAMISKE KOMPONISTER/ SÁMI KOMPONISTTAT

 

Samiske Komponister / Sámi komponisttat

Vedtekter godkjent på årsmøte 11. mai 2010

§1. Formål

Samiske Komponister / Sámi Komponisttat er en faglig organisasjon for samiske komponister. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser.

§2. Medlemsskap

Den som søker medlemskap i Samiske Komponister har:

– en formell musikkfaglig bakgrunn eller tilsvarende realkompetanse

– virke i profesjonell skapende kunstnerisk produksjon med musikk

– en forankring i samisk kultur

Søknad om medlemsskap sendes skriftlig til styret. Søknad må inneholde: – CV med opplysning om virksomhet (navn, utdanning, framføringer og aktivitet, etc.) – produksjonsliste – notepartitur og/eller lydformat fra produksjon

§3. Medlemsforpliktelser

Medlemmene skal betale en årlig kontingent, fastsatt av årsmøtet, til foreningen. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang mister sitt medlemsskap etter skriftlig varsel. Nytt medlemsskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved medlemsskap gir det enkelte medlem fullmakt til foreningen til å forhandle og inngå avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter, innen de rammer foreningens vedtekter og/eller årsmøte trekker opp, også avtaler om rett til bruk av de medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt. Vedtak fattet på årsmøte er bindende for foreningens utøvende organer og for enkeltmedlemmer.

§4. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av første kvartal. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet, sendes styret innen 1. januar. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før årsmøtet. Bare saker som er fremmet på denne måte kan tas opp og behandles på årsmøtet. Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av foreningen. Medlem som ikke kan møte på årsmøtet, kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/4 av medlemmene er representert.

Årsmøtet behandler

1. årsmelding og regnskap fra styret

2. saker fremmet på årsmøtet av eller gjennom styret

3. arbeidsprogram/handlingsprogram

4. budsjett

5. fastsettelse av medlemskontingent

6. valg av styre samt eventuelle representanter til utvalg/grupper nedsatt av årsmøtet.

§5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 4 ukers varsel når dette kreves av minst 2/3 av medlemmene og/eller et flertall av styret. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles på årsmøtet.

§6. Styre

Styret er foreningens utøvende organ. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt opp. Styret består av 5 medlemmer med 2 vararepresentanter. Foreningens leder velges av årsmøtet. Leder og 1 styremedlem utgjør styrets arbeidsutvalg. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Hvert årsmøte velger to nye styremedlemmer og 1 vararepresentant.

§7. Styremøter

Styremøte innkalles med minst 2 ukers varsel. Det skal føres protokoll fra møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede. Organisasjonens firma undertegnes av leder og kasserer.

§8. Medlemsmøter

Medlemsmøter innkalles av styret. Medlemsmøter kan uttale seg om saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelse er rådgivende for styret.

§9. Votering

Vedtak på styre-, medlems- og årsmøter avgjøres ved flertallsvotering.

§10. Regnskap

Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Revisjon av regnskapet utføres av autorisert/registrert revisor. Regnskapet legges fram for årsmøtet til godkjenning.

§11. Eksklusjon

Medlemmer som grovt motarbeider organisasjonens formål og medlemmenes felles interesser, kan utelukkes om 2/3 av årsmøtet forlanger det. Slikt vedtak kan appelleres til neste årsmøte.

§12. Vedtektsendringer

Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall.

§13. Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Møte som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles med 3 måneders varsel. Møtet skal ta stilling til hvordan organisasjonens arkiv o.l. skal oppbevares og disponeres i fremtiden. Det forutsettes at arkiv o.l. om mulig skal kunne nyttiggjøres mest mulig i tråd med organisasjonens tidligere formål. Møtet skal på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvordan organisasjonens økonomiske verdier skal anvendes.