VEDTEKTER FOR SAMISKE KOMPONISTER/ SÁMI KOMPONISTTAT

Vedtekter for foreningen Samiske komponister, vedtatt på årsmøte 18.03.22


§1. Formål

Samiske Komponister er en organisasjon for samiske komponister. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser.

§2. Medlemskap

For å bli medlem i foreningen Samiske Komponister skal man ha:

  • en formell musikkfaglig bakgrunn eller tilsvarende realkompetanse
  • virke i profesjonell skapende kunstnerisk produksjon med musikk
  • en forankring i samisk kultur

Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret. Søknad må vedlegges:
CV inkludert dokumentasjon for virksomhet som komponist

  • Registrert verksliste hos TONO/STIM/TEOSTO/RAO eller tilsvarende
  • Utvalgte partiturer og/eller lydinnspillinger fra verksliste

§3. Medlemsforpliktelser

Medlemmene skal betale en årlig kontingent, fastsatt av årsmøtet. Medlemskapet opphører ved aktiv utmelding, eller når kontigent ikke er betalt innen utgangen av april inneværende år, tidligst 14 dager etter at skriftlig varsel er sendt. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.
Ved medlemskap gir det enkelte medlem fullmakt til foreningen til å forhandle og inngå avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner.
Vedtak fattet på årsmøte er bindende for foreningens utøvende organer og for enkeltmedlemmer.

Honnørmedlemmer betaler halv kontingentpris.

§4. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av første kvartal. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet, sendes styret senest 6 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før årsmøtet. Bare saker som er fremmet på denne måte kan tas opp og behandles på årsmøtet.
Alle medlemmer av foreningen har møte- tale- og stemmerett. Årsmøtet kan gi ikke-medlemmer møte- og talerett.
Medlem som ikke kan møte på årsmøtet, kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/4 av medlemmene er representert.
Årsmøtet behandler
1. Styrets årsmelding og regnskap fra styret
2. Saker som er rettidig fremmet av eller gjennom styret
3. Handlingsplan
4. Budsjett
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Valg av styre, eventuelle representanter til utvalg/grupper nedsatt av årsmøtet, samt valgkomité

§5. Valg og valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Sittende eller påtroppende styremedlemmer kan ikke velges. Komiteen velger selv leder på sitt konstituerende møte.
Valgkomiteen velges for ett år om gangen

 Valgkomiteen skal:
kjenne SK’s vedtekter og følge styrets arbeid
sette seg inn i og arbeide ut fra SKs retningslinjer for valgkomite
legge fram sin innstilling for foreningens medlemmer senest 4 uker før, samt på årsmøtet
Benkeforslag skal meldes skriftlig til valgkomiteen senest 3 uker før
årsmøtet. Kandidat må være forespurt.
Innkomne benkeforslag skal formidles til foreningens medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.

§5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 4 ukers varsel når dette kreves av minst 2/3 av medlemmene og/eller et flertall av styret. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Dagsorden og sakspapirer skal utsendes senest tre uker før møtedato. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

§6. Styre

Styret er foreningens utøvende organ. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt opp. Styret består av leder, 3 andre styremedlemmer, samt 2 vararepresentanter. Foreningens leder velges direkte av årsmøtet. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, men med forskutte valgperioder. Styreleder, 1 styremedlem og 1 vara velges ett år. 2 styremedlemmer og 1 vara velges neste år. Styret bestemmer hvilke medlemmer utover leder som skal ha prokura.

§7. Styremøte

Styremøte innkalles med minst 2 ukers varsel. Det skal føres protokoll fra møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede.

§8. Medlemsmøter

Medlemsmøter innkalles av styret. Medlemsmøter kan uttale seg om saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelse er rådgivende for styret.

§9. Votering

Vedtak og valg på styre-, medlems- og årsmøter avgjøres ved alminnelig flertall.
Den som representerer SK i eksterne fora skal konsultere styret før møter, og rapportere til styret etter møter.

§10. Regnskap

Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Revisjon av regnskapet utføres av autorisert/registrert revisor. Regnskapet legges fram for årsmøtet til godkjenning.

§11. Eksklusjon

Medlemmer som grovt motarbeider organisasjonens formål og medlemmenes felles interesser, kan utelukkes om 2/3 av årsmøtet forlanger det. Slikt vedtak kan appelleres til neste årsmøte.

§12. Vedtektsendringer

Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall.

§13. Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Møte som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles med 3 måneders varsel. Møtet skal ta stilling til hvordan organisasjonens arkiv o.l. skal oppbevares og disponeres i fremtiden. Det forutsettes at arkiv o.l. om mulig skal kunne nyttiggjøres mest mulig i tråd med organisasjonens tidligere formål. Møtet skal på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvordan organisasjonens økonomiske verdier skal anvendes.