VEDTEKTER FOR SÁMI LÁVDI

§ I       NAVN
Organisasjonens navn er Sámi Lávdi.
Sami Association of Performing Arts er internasjonalt tilnavn.

§ II      FORMÅL

 •  Sámi Lávdi skal ivareta og fremme kunstneriske, faglige og kulturpolitiske interesser for medlemmene.
 • Sámi Lávdi skal arbeide for medlemmenes interesser når det gjelder stipendordninger fra sametingene, Samerådet, Nordisk Råd og andre relevante ordninger.
 • Sámi Lávdi skal fremme tradering, utøvelse og formidling innenfor samiske og urfolks performative uttrykk.
 • Sámi Lávdi skal samarbeide med samiske og andre urfolks kunstnerorganisasjoner.

§ III    MEDLEMSKAP

 1. Medlemskap kan søkes av alle som arbeider profesjonelt med samiskscenekunst og/eller har relevant utdanning. Implisitt betyr det at medlemmer i Sámi Lávdi blant annet arbeider profesjonelt som skuespillere, dansere, koreografer, dramatikere, scenografer, kostymedesignere, lysdesignere, teatermusikere/-komponister, teknikere og regissører.
 2. Studentmedlemskap kan søkes av studenter som tar relevant høyere utdanning innenfor scenekunst. Studentmedlemskap er å forstå som et aspirantmedlemskap hvor man får tale-,forslags- og deltakerrett på årsmøte, men ikke stemmerett og de er ikke valgbare til verv. Studentene betaler halv medlemsavgift.
 3. Medlemskapet behandles av styret på bakgrunn av søknad
 4. Søkeren kan påklage på søknad om medlemskap til årsmøtet.
 5. Bare enkeltpersoner kan bli medlemmer i Sámi Lávdi.
 6. Sámi Lávdi kan utnevne æresmedlemmer.
 7. Medlemmer har talerett, forslagsrett, stemmerett og kan bli valgt til verv i og for Sámi Lávdi.

§ IV    OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Medlemskapet opphører ved aktiv utmelding eller når kontingent ikke er betalt etter purringer det siste året.

§ V      ÅRSMØTET 

 1. Årsmøtet er Sámi Lávdis øverste organ. Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år.
 2. Samisk Kunstnerråd (SDR)  bistår med planlegging og gjennomføring av årsmøtet i å samarbeide med styret.
 3. SDR engasjerer tolk til årsmøtet. Dette belastes Sámi Lávdis regnskap.
 4. Skriftlig innkallelse sendes minst 5 uker før årsmøtet.
 5. Følgende dokumenter skal sendes 2 uker før årsmøtet: årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og evt. innkomne saker.
 6. Årsmøtet behandler følgende saker:
 7. a)         årsmelding
  b)         regnskap
  c)         budsjett
  d)         handlingsplan
  e)         medlemskontingent
  f)         valg
  – leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  – representanter til Sametingets stipendstyre og fagutvalg
  – foreslå representant til Dáiddafoanda
  – foreslå representant til SDRs forhandlingsutvalg
  – foreslå representant til Sámikopiijas styre
  – representant til Sámikopiijas årsmøte
  – representant til Sámikopiijas forhandlingsmøte
  – foreslå representant til Samerådets kulturutvalg
  – valgkomite
  – andre valg
  g)         valg til styret i Giron Sámi Teáhter
 8. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett på årsmøtet (kontingenten kan innbetales på årsmøtet dersom medlemskap er innvilget).
 9. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter.
 10. Saker som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet, sendes styret innen 3 uker før årsmøtet.
 11.  Ekstraordinært årsmøte avholdes, dersom 2/3 av medlemmene, eller styret krever det. Innkallelse skal sendes minst 2 uker før møtet.

§ VI    KONTINGENT
Årsmøtet fastsetter kontingent.

§ VII   STYRET

 1. Styret er Sámi Lávdis sitt utøvende organ, utenom saker som årsmøtet behandler.
 2. Styret består av leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Totalt 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 3. Årsmøtet velger leder, og forøvrig konstituerer styret seg selv.
 4. Organisasjonens signatur tegnes av styreleder og/eller nestleder
 5. Styret kan nedsette og gi mandat til arbeidsutvalg bestående av forespurte medlemmer
 6. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år.

§ IIX   MEDLEMSKAP I SAMISK KUNSTNERRÅD (SDR)
SDR er de samiske kunstnerorganisasjonenes fellesorganisasjon. Sámi Lávdi er representert ved leder, med nestleder som vara, i SDRs lederforum. Deres funksjonstid i lederforum følger valgperioden i Sámi Lávdi. Ved endringer eller frafall i løpet av perioden kan det sittende styret i Sámi Lávdi konstituere representanter inntil årsmøte er avholdt.

§ IX    REGNSKAP
Styret i Sámi Lávdi er øverste ansvarlig for Sámi Lávdis økonomi, og for at regnskap føres etter gjeldende regnskapsregler, med revisjon utført av registret revisor. SDR har som sekretariat for alle kunstnerorganisasjonene det daglige ansvar for at ovennevnte iverksettes.

§ X      VEDTEKTSENDRING
Endring av vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av årsmøtet godkjenner endringsforslaget. Vedtektsendringen skal nevnes i årsmøteinnkallelsen.

Godkjent på årsmøte digitalt i 2021