Styret

Leder: Inga Berit Sara                     2020-2022

Medlem: Kirsten Marit Olsen         2019-2021

Medlem: Domna Khomyuk            2020-2022

Medlem:

Varamedlem:

Varamedlem: