Dáiddafoanda

Fra Dáiddafoanda kan det søkes om støtte til samarbeidsprosjekter, Ad hoc-midler og ekstraordinære midler.

Dáiddafoanda ekstraordinære midler

I forbindelse med Covid-19 pandemien så har mange samiske kunstnere kommet i den situasjonen at de har mistet all inntekt eller store deler av inntekten sin. Det kan være avlyste konserter, forestillinger, utstillinger osv.

På grunn av den vanskelige situasjonen har Sametinget innvilget ekstraordinære midler på kr. 800 000 til Dáiddafoanda. Ekstraordinære midler er en midlertidig ordning.

Da kunstnere av forskjellige sjangre nå er i den situasjonen at de ikke kan ha store arrangementer og heller ikke reise noe særlig så åpner vi for alternative måter å bringe ut samisk kunst og kultur til folket. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med coronaviruset, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse. Men det kan også være at du har ideer om å jobbe med andre ting som fremmer din egen kunstnervirskomhet eller ditt arbeide.

Søknadsfrist er den 01.10.2020.

Vi ber alle om å lese retningslinjene før det søkes:
Ekstraordinære retningslinjer for Dáiddafoanda (pdf)
Ekstraordinære retningslinjer for Dáiddafoanda (word)

Søknad finner du her:

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

 

Dáiddafoandas samarbeidsprosjekter

Fondets midler kan brukes til å bevilge støtte til prosjekt der kunstgrenene er representert ved minst to av Samisk Kunstnerråds kunstnerorganisasjoner, eller brukes til samiske kunstneres tverrkunsteriske samarbeidsprosjekter representert ved minst to kunstgrener, eller samarbeidsprosjekt av samiske kunstnere og urfolkskunstnere. Det kan søkes om midler inntil kr.200 000.-. Det gis kun midler til prosjekter med oppstart i søknadsåret, og ikke til allerede påbegynte eller avsluttede prosjekter. Søkere kan ikke regne med å få fullfinansiert prosjekter gjennom Dáiddafoanda.

Søknadfrist til samarbeidsprosjekter er 10.01 hvert år.

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSPROSJEKT PDF

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSPROSJEKT DOCX

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

 

Ad hoc

Ad hoc-midlene er beregnet for faglig utvikling for søkerne. AD HOC-midlene skal gå til kortvarige prosjekter der kunstnerne ikke har hatt mulighet til å søke om andre midler. AD HOC-midlene er ment å skulle hjelpe kunstnere som på kort varsel får tilbud om å delta på festivaler, konserter, utstillinger, kurs etc. Alle enkeltmedlemmer i kunstnerorganisasjonene som er medlemmer av Samisk Kunstnerråd kan søke om AD HOC midler. Det kan søkes om midler med inntil kr. 25 000,- Prosjekter som får støtte må være ferdigstilt innen 4 måneder etter søknadsfristens utløp
AD  HOC midler kan søkes 4 ganger i året, 10.01, 10.04, 10.06 og 10.09

RETNINGSLINJER AD HOC MIDLER PDF

RETNINGSLINJER AD HOC MIDLER DOCX

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

 

Rapportering

Er du tildelt midler, så kan du laste ned rapportskjema og sende det på e-post til stip@samidaiddar.no eller med post til adressen Dáiddafoanda, Boks 23, N-9735 Karasjok.

RAPPORT SAMARBEIDSPROSJEKT ELLER AD HOC PDF

RAPPORT SAMARBEIDSPROSJEKT ELLER AD HOC DOCX