Støtteordninger

Samisk kunstnerråd administrerer flere støtteordninger beregnet for samiske kunstnere og kunstnergrupper. Ordningene er SDR samiske kunstnerstipend, Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond, Dáiddafoanda. I tillegg kan forlag søke om Nordisk oversettelses støtte til oversettelse og men også til utgivelse av bøker utgitt på samisk, til ett annet nordisk språk. Alle disse støtteordningene kan søkes på elektroniske skjema på våre nettsider, bortsett fra søknad til Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond.

 

SDR SAMISKE KUNSTNERSTIPEND

Alle enkeltkunstnere kan søke Samiske kunstnerstipend. Det kan søkes om arbeidsstipend og stipend til mindre formål som reise- og studiestipend, prosjektstipend, etableringsstipend m.m.

Stipendet kan søkes i perioden 15.09-15.10 hvert år. I 2023 er fristen satt til 16.10 (da 15.10 faller på en søndag)

 

SAMISKE KUNSTNERES OG FORFATTERES VEDERLAGSFOND (SKFV)

Enkeltkunstnere kan søke stipend fra Samiske Kunsteres og Vederlagsfond. Det kan søkes om arbeidsstipend og stipend til mindre formål eks. reise-studiestipend, materialstipend, etableringsstipend osv.

Stipendet kan søkes i perioden 15.09-15.10 hvert år. I 2023 er fristen satt til 16.10 (da 15.10 faller på en søndag)

Vi gjør oppmerksom på at søknadsskjemaet for dette stipendet må sendes via post. Adresse: SKFV, Boks 23, N-9735 Kárášjohka.

 

DÁIDDAFOANDA TILDELER AD HOC MIDLER OG MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT

Dáiddafoandas samarbeidsprosjekter
Fondets midler kan brukes til å bevilge støtte til prosjekt der kunstgrenene er representert ved minst to av Samisk Kunstnerråds kunstnerorganisasjoner. Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres tverrkunstneriske samarbeidsprosjekter representert ved minst to kunstgrener, eller samarbeidsprosjekt av samiske kunstnere og urfolks kunstnere. Det kan søkes om midler inntil  kr. 200 000. Det gis kun midler til prosjekter med oppstart i søknadsåret, og ikke til allerede påbegynte eller avsluttede prosjekter. Søkere kan ikke regne med å få fullfinansiert prosjekter gjennom Dáiddafoanda.

Søknadfrist til samarbeidsprosjekter er 10.01 hvert år.

AD HOC midler

Ad hoc-midlene er beregnet for faglig utvikling for søkerne. Alle enkeltmedlemmer og kunstnergrupper i kunstnerorganisasjonene underlagt SDR, kan søke om AD HOC-midler.
AD HOC-midlene skal gå til kortvarige prosjekter der kunstnerne ikke har hatt mulighet til å søke om andre midler. AD HOC-midlene er ment å skulle hjelpe kunstnere som på kort varsel får tilbud om å delta på festivaler, konserter, utstillinger, kurs etc.  Alle enkeltmedlemmer i kunstnerorganisasjonene som er medlemmer av Samisk Kunstnerråd, kan søke om AD HOC midler. Det kan søkes om midler med inntil kr. 25 000.  Prosjekter som får støtte må være ferdigstilt innen 4 måneder etter søknadsfristens utløp.

AD HOC midler kan søkes 4 ganger i året, 10.01, 10.04, 10.06 og 10.09

 

NORDISK OVERSETTELSESSTØTTE

Støtte gies til å oversette poesi,-dramatikk,-barne og ungdomsbøker. I tillegg kan man søke om støtte til samiske faglitterære bøker med kulturell og kunstnerisk innhold. Det kan også søkes om støtte til utgivelse av samiske bøker. Nordisk oversettelsesstøtte søkes på våre nettsider.

Søknadsfristen er forlenget til den 04.12.2023

For mer informasjon og søknadsskjemaer, gå til Støtteordninger og klikk deg inn på den aktuelle støtteordningen.