VEDTEKTER FOR JUOIGIID SEARVI

§ 1.      NAVN
Foreningens navn er Juoigiid Searvi.

§ 2.      FORMÅL

 • fremme og bevare tradisjonell joik og joiketekster
 • fremme og styrke joikemelodienes rettslige beskyttelse
 • arbeide for å få etablert økonomiske støtteordninger for joikerne med stipend, fond og andre økonomiske tiltak
 • arbeide for at det blir lettere å utgi joikemelodier
 • bidra med faglige råd og opplæring for de som vil arbeide med joik
 • etablere samarbeid med andre kunstnergrupper eller andre organer om det er formålstjenlig.

§ 3.      MEDLEMSKAP

Medlem av Juoigiid Searvi kan bli enhver joiker som

-behersker tradisjonell joikedialekt

-kan og kjenner joiketradisjonen

-kan og kjenner til samisk

Søker kan sende joik til styret, som søker selv har joiket.

Juoigiid Searvi utnevner utvalg for joikeområdene. Styret avgjør om søknadene skal sendes utvalgene.

Styret i Juoigiid Searvi vedtar om søkeren godkjennes som medlem. En søker som styret ikke har godkjent som medlem, kan klage saken til årsmøte, som utnevner et eget utvalg for behandling av saken.

Et medlemskapet kan opphøre dersom et medlem bryter foreningens vedtekter eller dersom årsmøtet mener at vedkommende har motarbeidet foreningens formål.

Medlemsskapet opphører fra og med juni måned sersom medlemskap ikke er betalt innen utgangen av mai måned. Et medlem som er slettet kan betale medlemskontingent på nytt og er medlem igjen.

Styret kan ære et medlem som har gjort en spesiell innsats i forhold til joik. Æresmedlem i foreningen blir også de som er over 65 år.

4. ÅRSMØTE

 • Årsmøte er foreningens øverste myndighet.
 • Innkalling til årsmøte sendes medlemmene 1 måned før møtet. Sakspapirer sendes medlemmene 2 uker før årsmøtet.
 • Saker som medlemmer vil fremme for årsmøtet, må være styret i hende 3 uker før årsmøtet. Kun saker som er kommet styret i hende før tidsfristens utløp, kan fremmes og behandles på årsmøtet.

Årsmøtesaker:

 1. Styrets årsmelding
 2. Regnskap
 3. Budsjett
 4. Handlingsplan
 5. Medlemskontingent
 6. Saker fra styret eller medlemmene
 7. Forslag og resolusjoner
 8. Tid og sted for neste årsmøte
 9. Valg
  Leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  Revisor
  Andre valg

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE / MEDLEMSMØTE
Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte avholdes når styret eller et flertall av medlemmene krever det.

6. UTVALG
Årsmøtet eller styret kan opprette særskilte arbeidsgrupper, utvalg og råd.

7. STYRET

 • Styret står for den daglige ledelse av foreningen og valg av styremedlemmer skal representere JS sitt virkeområde, nord-, lule-, sør- og østsamisk (Norge, Finland, Sverige og Russland).
 • I styret sitter fire (4) medlemmer. Leder, nestleder og to (2) styremedlemmer. Årsmøtet velger 2 varamedlemmer til styret.
 • Styret velges for 2 år av gangen. Halvparten av styremedlemmene velges hvert annet år. Representanter kan velges på nytt når deres periode er omme.
 • Styremøtet er vedtaksfør når leder og to styremedlemmer er til stede.
 • Når avgitte stemmer på styremøtet står likt, avgjør leders stemme.
 • Leder lager saksliste og innkaller til styremøte. Styremøte avholdes hvis minst tre styremedlemmer krever det.

8. STEMMEGIVING
Styremøte-, medlemsmøte- og årsmøtevedtak gjøres med vanlig stemmeflertall. Hvis stemmene fordeler seg likt, blir det votert på nytt. Voteringer på medlemsmøter og årsmøter gjennomføres skriftlig dersom noen krever det.

9. ØKONOMI
Foreningens regnskap er avdelingsregnskap i Samisk Kunstnerråds regnskap

10. ENDRING AV VEDTEKTER
Vedtekter kan endres dersom årsmøtet vedtar det med minst 2/3 flertall eller i følge § 4.

11. OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses dersom medlemmene vedtar det ved skriftlig valg med minst ¾ flertall. Om foreningen oppløses, skal foreningens midler gå til fremme av joik.