VEDTEKTER FOR JUOIGIID SEARVI

§ 1.   NAVN

Foreningens navn er Juoigiid Searvi.

§ 2.   FORMÅL

 • fremme og bevare tradisjonell joik og joiketekster
 •  fremme og styrke joikem
 • arbeide for å få etablert økonomiske støtteordninger for joikerne med stipend, fond og andre økonomiske tiltak
 • arbeide for at det blir lettere å utgi joikemelodier
 • bidra med faglige råd og opplæring for de som vil arbeide med joik
 • etablere samarbeid med andre kunstnergrupper eller andre organer om det er formålstjenlig.

§ 3.   MEDLEMSKAP

 • Medlem av Juoigiid Searvi kan bli enhver joiker som behersker tradisjonell joik og har kunnskap om joikekulturen.
 • Samisk ungdom, over 18 år, joiker 5 joik som sendes til Juoigiid Searvi.
 • Juoigiid Searvi utnevner utvalg for joikeområdene. Joik sendes til Juoigiid Searvi som sender joikene til de riktige utvalg som vurderer deres joikekompetanse. Joikere kan selv kontakte utvalgene.
 • Styret i Juoigiid Searvi vedtar om søkeren godkjennes som medlem. En søker som styret ikke har godkjent som medlem, kan klage saken til årsmøte, som utnevner et eget utvalg for behandling av saken.
 • Et medlemskapet kan opphøre dersom et medlem bryter foreningens vedtekter eller dersom årsmøtet mener at vedkommende har motarbeidet foreningens formål.
 • Medlemsskapet opphører dersom medlemskap ikke er betalt innen årets utgang. Et ekskludert medlem kan søke på nytt om medlemskap.  

§ 4. ÅRSMØTE

Årsmøte er foreningens øverste myndighet.

Innkalling til årsmøte sendes medlemmene 1 måned før møtet. Sakspapirer sendes medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Saker som medlemmer vil fremme for årsmøtet, må være styret i hende 3 uker før årsmøtet. Kun saker som er kommet styret i hende før tidsfristens utløp, kan fremmes og behandles på årsmøtet.

Årsmøtesake

 1. Styrets årsmelding
 2. Regnskap
 3. Budsjett
 4. Handlingsplan
 5. Medlemskontingent
 6. Saker fra styret eller medlemmene
 7. Forslag og resolusjoner
 8. Tid og sted for neste årsmøte
 9. Valg

Leder, styremedlemmer og varamedlemmer

Revisor

Andre valg

§ 5.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE

Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte avholdes når styret eller et flertall av medlemmene krever det.

§ 6. SAMISK KUNSTNERRÅD OG ANDRE UTVALG

Som representant i Samisk Kunstnerråds Lederforum velges leder. Som vararepresentant velges nestleder eller en fra styret. De fungerer i Samisk Kunstnerråd så lenge de sitter i sine verv i foreningen.

Årsmøtet eller styret kan opprette særskilte arbeidsgrupper, utvalg og råd.

§ 7. STYRET

Styret står for den daglige ledelse av foreningen og valg av styremedlemmer skal representere JS sitt virkeområde, nord-, lule-, sør- og østsamisk (Norge, Finland, Sverige og Russland).

I styret sitter fem (5) medlemmer. Leder, nestleder og tre (3) styremedlemmer. Årsmøtet velger 3 varamedlemmer til styret.

Styret velges for 2 år av gangen. Halvparten av styremedlemmene velges hvert annet år. Representanter kan velges på nytt når deres periode er omme.

Styremøtet er vedtaksfør når leder og to styremedlemmer er til stede.

Når avgitte stemmer på styremøtet står likt, avgjør leders stemme.

Leder lager saksliste og innkaller til styremøte. Styremøte avholdes hvis minst tre styremedlemmer krever det.

§ 8. STEMMEGIVING

Styremøte-, medlemsmøte- og årsmøtevedtak gjøres med vanlig stemmeflertall. Hvis stemmene fordeler seg likt, blir det votert på nytt. Voteringer på medlemsmøter og årsmøter gjennomføres skriftlig dersom noen krever det.

§ 9. PROKURA

Foreningens prokura har to personer, leder og nestleder/generalsekretær.

§ 10. ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlem må være fylt 65 år og ha vært medlem i over 10 år.

§ 11. ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtekter kan endres dersom årsmøtet vedtar det med minst 2/3 flertall eller i følge § 4.

§ 12.             OPPLØSNING

Foreningen kan oppløses dersom medlemmene vedtar det ved skriftlig valg med minst ¾ flertall. Om foreningen oppløses, skal foreningens midler gå til fremme av joik.

Vedtatt på konstitusjonsmøtet for Juoigiid Searvi 14.11.98.

Endret på Juoigiid Searvis årsmøte 16.02.02, årsmøte 22.03.03, årsmøte 25.02.2012 og årsmøte 08.03.2014.