VEDTEKTER FOR SAMISK FORFATTERFORENING (SGS)

§1.  Foreningens navn

Foreningens navn er Sámi Girječálliid Searvi / Samisk Forfatterforening.

§2.  Foreningens formål

å fremme samiskspråklig litteratur, publisert som papirutgave eller elektronisk utgivelse
opprette stipender, fond og andre økonomiske ordninger
arbeide for gode muligheter for å gi ut samiskspråklig litteratur og for at samiskspråklig litteratur får like gode vilkår som annen litteratur i de nordiske land, i verden og spesielt for urfolks litteratur
gi faglig støtte til alle som vil skrive eller oppnå medlemskap i SGS
presentere og synliggjøre sine medlemmer og deres litterære produkter
arbeide for å opprette faglig samarbeid med samiske, nordiske og andre kunstnerorganisasjoner.

§3.  Medlemsskap

Som medlem i SGS er
en forfatter, som har utgitt et skjønnlitterært produkt på samisk på et forlag som bok på et forlag, en tekst i et tidsskrift eller i en annen publisering.
Teksten skal være på minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
oversetter som har oversatt skjønnlitteratur til samisk eller fra samisk som et forlag har publisert. Teksten skal ha minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
en forfatter som har fått antatt sitt manuskript av et forlag med sikte på utgivelse. Teksten skal ha minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
samiskspråklig tradisjonell forteller eller joikepoet som på et forlag har publisert tekster elektronisk med en varighet på minst 20 minutter eller der et forlag har godkjent tekster for utgivelse.
Styret avgjør søknader om medlemskap i SGS. Søker som blir avvist av styret, kan fremme klage for årsmøtet, som så setter ned et særskilt utvalg for å behandle saken.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

Søkere som har fylt 65 år blir æresmedlemmer og behøver ikke å betale medlemskontingent.

Et medlem kan miste sitt medlemskap dersom vedkommende har brutt organisasjonens vedtekter eller årsmøtet anser at medlemmet har skadet organisasjonen.

Et medlemskap opphører når kontingent ikke er betalt siste regnskapsår.

Medlemmer som har mistet sitt medlemskap, kan søke om nytt medlemskap.

§4.  Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og velger styre. Alle medlemmene kan bli valgt som styremedlemmer.

Innkalling til årsmøtet med foreløpig saksliste sendes medlemmene 6 uker før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet, sendes styret fire (4) uker før møtet. Saksliste med samtlige sakspapirer skal sendes medlemmene minst to (2) uker før årsmøtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan behandles av årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

Valg av møteleder(e), sekretær(er) og to protokollunderskrivere
Styrets årsmelding med rapporter
Regnskap
Medlemskontingent
Handlingsplan
Budsjett
Valg av styreleder, styremedlemmer med varamedlemmer og utvalg
Årsmøteuttalelser

§5.  Styret

Styret er organisasjonens utøvende organ og skal følge opp vedtak fra årsmøtet og iverksette handlingsplanen.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to andre styremedlemmer er tilstede.

Styreleder og nestleder underskriver for organisasjonen. Styret kan vedta prokura.

Styret skal avholde minst fire (4) styremøter i året. Dette kan være vanlige møter eller telefonmøter. Styremedlemmer skal få tilsendt saksdokumentene før møtet.

Styret skal ha leder og tre (3) styremedlemmer og varamedlemmer, som velges for to (2) år av gangen. Hvert årsmøte kan velge to (2) styremedlemmer og en (1) når styreleder skal velges.

Varamedlemmer skal ikke velges som personlige varamedlemmer til styremedlemmene, men slik:

1. varamedlem, 2. varamedlem, 3. varamedlem.

§6.  Arbeidsgrupper, utvalg og råd

Årsmøtet eller styret kan oppnevne spesielle arbeidsgrupper, utvalg og råd. Styret har rett til å forhandle på vegne av foreningen.

§7.  Vedtaksavgjørelser

Styre -, medlems – og årsmøtevedtak avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet skal det foretas ny avstemming. Medlems – og årsmøteavstemming skal skje skriftlig hvis noen krever det.

§8.  Medlemsmøte

Medlemsmøte avholdes når styret eller 2/3 av medlemmene krever dette.

§9.  Ekstraordinært årsmøte

Styret eller en firedel (¼) av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

Innkalling og saksliste til ekstraordinært årsmøte skal sendes to (2) uker før møtet.

Møtet skal behandle bare de sakene som står på sakslista.

§10. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan skje dersom minst 2/3 av årsmøtet krever det. Endringsforslaget skal sendes til styret innen tidsfristene for saker til årsmøtet, og saksdokumentene skal sendes ut sammen med andre årsmøtedokumenter.

§11. Oppløsning

SGS kan oppløses som organisasjon dersom minst 3/4 av medlemmene vedtar dette ved skriftlig avstemming. Dersom organisasjonen oppløses, skal medlemmene velge et avviklingsstyre på tre (3) personer til å administrere formue og gjeld. Gjenstående midler skal brukes til å fremme samisk skjønnlitteratur.

Godkjent på årsmøtene 2006, 2009, 2012, 2014 og 2018.