VEDTEKTER FOR SAMISK FORFATTERFORENING (SGS)

§1.  Foreningens navn

Foreningens navn er Sámi Girječálliid Searvi / Samisk Forfatterforening.

§2.  Foreningens formål

  • å fremme samiskspråklig litteratur publisert som papir- eller elektronisk utgave
  • opprette stipender, fond og andre økonomiske ordninger
  • arbeide for utgivelser av samiskspråklig litteratur og for at samiskspråklig litteratur får like gode vilkår som litteratur ellers i Norden, i verden og spesielt i urfolksområder
  • gi faglig veiledning til forfattere som skriver på samisk, eller forfattere som ønsker medlemskap i SGS
  • løfte fram sine medlemmer og deres kunstneriske arbeider
  • opprette et faglig samarbeid med samiske, nordiske og andre kunstnerorganisasjoner.

§3.  Medlemsskap

Som medlem i Sámi Girječálliid Searvi er

  • en samiskspråklig forfatter som har publisert et skjønnlitterært produkt på samisk gjennom et forlag, en tekst i et tidsskrift eller i en annen offentlig publisering. Teksten skal være på minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
  • en samiskspråklig oversetter som har oversatt et skjønnlitterært produkt til samisk eller fra samisk som et forlag har publisert. Teksten skal være på minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
  • en samiskspråklig forfatter som har fått antatt sitt manuskript for utgivelse i et forlag. Teksten skal være på minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
  • en forteller eller joikepoet, som forteller og fremfører joiketekster på samisk, og som har publisert litterære produkter elektronisk med minst 20 minutters varighet i et forlag eller som forlaget har godkjent for utgivelse.

Foreningens styre avgjør søknad om medlemskap. Søker som blir avvist av styret, kan fremme klage over vedtaket for årsmøtet. Årsmøtet utnevner et særskilt utvalg for å behandle saken.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer, som har fylt 65 år, tildeles æresmedlemskap. De betaler 50 NOK i kontingent.

Et medlem kan miste sitt medlemskap dersom vedkommende bryter foreningens vedtekter eller årsmøtet anser medlemmet for å ha skadet foreningen.
Et medlemskap opphører ved ubetalt kontingent innen utgangen av oktober.
Tidligere medlem kan søke om medlemskap på nytt.

§4.  Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste beslutningsorgan og velger styre. Alle medlemmer kan bli valgt som styremedlemmer.

Innkalling til årsmøte med foreløpig saksliste sendes ut (4) fire uker før årsmøtet. Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, sendes styret (3) tre uker før årsmøtet.

Saksliste med alle saksdokumenter skal sendes medlemmene minst to (2) uker før årsmøtet. Kun saker som på denne måten er fremmet, kan behandles av årsmøtet.

Årsmøtet skal

1.    Velge møteleder(e), sekretær(er) og to protokollunderskrivere
2.    Godkjenne styrets årsmelding inkludert rapporter
3.    Godkjenne regnskap
4.    Vedta medlemskontingent
5.    Godkjenne handlingsplan
6.    Godkjenne budsjett
7.    Behandle innkomne saker fra medlemmer
8.    Velge styremedlemmer med varamedlemmer og utvalg
9.    Legge fram årsmøteuttalelser

 

§5.  Styret

Styret er foreningens utøvende organ og skal følge årsmøtevedtak og handlingsplanen.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to andre styremedlemmer er til stede.
Styreleder eller nestleder signerer for foreningen. Styret kan gi prokura.

Styret skal avholde minst fire (4) styremøter i året. Det kan være enten ordinære møter, telefonmøter eller digitale møter. Styremedlemmer skal få tilsendt saksdokumentene før møtet.

Styret skal bestå av leder og tre (3) ordinære medlemmer og varamedlemmer som, velges for to (2) år om gangen. Hvert årsmøte kan velge to (2) styremedlemmer og ett (1) leder, når leder er på valg. Varamedlemmer skal ikke velges som personlige vara- medlemmer til styremedlemmene, men på følgende måte:
1.      varamedlem, 2. varamedlem, 3. varamedlem.

§6.  Arbeidsgrupper, utvalg og råd

Årsmøtet eller styret kan oppnevne spesielle arbeidsgrupper, utvalg og råd. Styret har rett til å forhandle på vegne av foreningen.

§7.  Vedtaksavgjørelser

Styre -, medlems – og årsmøtevedtak avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet skal ny avstemning foretas. Medlems – og årsmøteavstemning skal skje skriftlig dersom noen krever det.

§8.  Medlemsmøte

Medlemsmøte avholdes når styret eller 2/3 av medlemmene krever dette.

§9.  Ekstraordinært årsmøte

Styret eller en firedel (¼) av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

Innkalling og saksliste til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene to (2) uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er påført sakslista.

§10. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan skje dersom minst 2/3 av årsmøtet krever det. Endringsforslaget skal sendes styret i henhold til tidsfrister for årsmøtesaker, og saksdokumenter skal følge med årsmøtedokumenter.

§11. Oppløsning

Sámi Girječálliid Searvi kan avvikles dersom minst 3/4 av medlemmene vedtar dette ved skriftlig avstemning. Dersom foreningen avvikles, skal medlemmene velge et avviklingsstyre på tre (3) personer til å forvalte gjenstående formue og gjeld. Gjenstående midler skal brukes til å fremme samisk skjønnlitteratur.

Vedtektene er revidert på årsmøtene i 2018, 2019, 2020 og 2021.