VEDTEKTER FOR SAMISK FILMFORBUND / SÁMI FILBMABARGIID SEARVI

Opprettet: Årsmøtet 11/05-96
Sist endret : – Årsmøte 21/04-22

§1. Formål

Sámi Filbmabargiid Searvi/ Samisk Filmforbund har til formål å verne og fremme samisk film og ivareta filmfagfolks interesser.

§2. Medlemskap

1) For å bli medlem ,å man anse seg som same og oppfylle minst et av disse punktene:
Filmfaglig utdannelse
Er under utdanning
Har erfaring som filmarbeider

2) Etter forslag fra styret eller 10 medlemmer kan forbundet ved uravstemming med ⅔ flertall av avgitte stemmer vedta å utelukke medlemmer som illojalt motarbeider forbundets formål, arbeidsprogram eller øvrige vedtak. Det samme gjelder medlemmer som i eller utenfor forbundet opptrer på en for forbundet på en for forbundet uverdig eller skadelig måte.

3) Som medlem forstås medlemmer som har betalt kontigent.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen utgangen av mai måned mister sitt medlemskap f.o.m. juni måned.
Nytt medlemskap kan bare oppnås etter ny henvendelse samt betaling av inneværende årskontingent. Medlemmer fra russisk side betaler en særkontingent.

4) Årsmøtet har muligheten til å utnevne hedersmedlem.

§3. Årsmøte

1. Årsmøte avholdes hvert år. Kunngjøring og saksliste oversendes med minst 4 ukers frist. Minst 2 uker før årsmøtet skal medlemmer ha tilsendt saksfremstillinger i følgende saker som årsmøtet skal behandle:
a.              Årsberetning
b.              Revidert regnskap
c.              Budsjett
d.              Kontigent
e.              Virksomhetsplan
f.              Innsendte forslag
g.              Valg av:
i. Leder med personlig varamedlem + nestleder m/personlig varamedlem
ii. I tillegg tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer
iii. Revisor
iv. Valgkomité

2. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes.
3.Saker som er kommet for sent til å bli tatt med på sakslista og saker som foreslås på årsmøtet kan tas opp til behandling hvis årsmøtet beslutter det med ⅔ flertall.
4. Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall i styret finner det nødvendig eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det skriftlig.
5. Stemmerett har den som har betalt kontigent for foregående eller inneværende år. Fullmakter kan ikke nyttes.
6. Årsmøtets offisielle språk er samisk.

§4. Prokura
Styret melder prokura.

§5. Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret innen 6 uker før årsmøtet. Styret plikter å fremlegge forslag til vedtekstsendringer for påfølgenede årsmøte. Vedtekstendringer kan bare skje med ⅔ flertall av årsmøtedelegatene.

§6. Oppløsning

Sámi Filbmabargiid Searvi/ Samisk Filmforbund kan oppløses ved at det med ⅔ flertall fattes vedtak om dette på to etter hverandre påfølgende årsmøter som avholdes med minst 2 måneders mellomrom.

§7. Styret

Sammensetning
Honorar kan fastsettes av årsmøtet i henhold til §3 pkt. 1 c)
Styrets flertall kan omkonstituere styrets sammensetning i h.t. §3 punkt 4.