Søknadsskjema

Juohke girječálli, jorgaleaddji, čálli, muitaleaddji ja dajahalli guhte leat sámegielat sáhttá ohcat. Miellahttoeavttut vuollelis. Loga daid.

Enhver samisk billedkunstner, kunsthåndverker, dáiddaduojár, duojár, kunstnerisk fotograf kan søke medlemsskap i Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS). For å bli medlem i SDS må søkeren ha 3 poeng av kriteriene som er nevnt under punktene 1-8

OPPTAKSKRITERIER FOR MEDLEMSSKAP I SDS

 • sámegielat girječálli gii lea lágádusas almmuhan sámegillii čáppagirjjálašvuođa buktaga, teavstta áigečállagis dahje earálágán almmolaš (publiserejuvvon) čállagis. Teaksta galgá leat unnimusat 50 siiddu. Dat ii guoskka mánáidgirjjiide, lávllateavsttaide, luohtedajahusaide ii ge čállosiidda mat almmuhuvvojit elektrovnnalaš jietnahámis
 • sámegielat jorgaleaddji gii lea jorgalan sámegillii dahje sámegielas čáppagirjjálaš buktaga man lágádus lea almmuhan. Teaksta galgá leat unnimusat 50 siiddu. Dát ii guoskka mánáidgirjjiide, lávllateavsttaide, luohtedajahusaide ii ge čállosiidda mat almmuhuvvojit elektrovnnalaš jietnahámis
 • sámegielat čálli geas mánusa lágádus lea dohkkehan almmuheami váste. Teaksta galgá unnimusat 50 siiddu. Dat siidogáibádus ii biddjo mánáidgirjjiide, lávllateavsttaide, luohtedajahusaide ii ge čállosiidda mat almmuhuvvojit elektrovnnalaš jietnahámis
 • muitaleaddji ja dajahalli, gii muitala ja dajahallá sámegillii, ja gean girjjálaš buktaga lágádus lea almmuhan elektrovnnalaš jietnahámis mii bistá unnimustá 20 minuhta dege dohkkehan dan almmuheami váste
§ 4. Medlemskriterier
De som har rett til medlemskap i foreninga er samiske forfattere, både skjønnlitterære og faglitterære, samt dramatikere og barnebokforfattere, uansett språk, som oppfyller opptaksvilkårene vedtatt av årsmøtet. De som skal søke om medlemskap, bør ha gitt ei bok på et forlag eller sende inn tekstprøver på 25 sider som behandles av det litterære råd. Søknad om medlemskap må sendes skriftlig.

Namut makkár girjjiid, buktagiid, teavsttaid, lávllateavsttaid, luohtedajahusaid ja / dahje jorgalemiid leat almmuhan. Namut teavstta, maid girjelágádus lea dohkkehan almmuheami várás.

Viktig:
For alle utstillinger, oppgi tid, sted og utstillingsarrangør. For utsmykkinger/konkurranser, oppgi arrangør.

8. Positiv evaluering ved innsendelse av dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet
(billedmateriale/ video vedlegges søknaden). Vedlegg kan ikke være mer enn 50 MB pr søknad. Send inn minst 5 arbeider og/eller annen dokumentasjon av kunstnerisk aktivitet

– en formell musikkfaglig bakgrunn eller tilsvarende realkompetanse
– virke i profesjonell skapende kunstnerisk produksjon med musikk
– en forankring i samisk kultur

 • Medlemskap kan søkes av alle som arbeider profesjonelt med samisk scenekunst og/eller har relevant utdanning. Implisitt betyr det at medlemmer i Sámi Lávdi blant annet arbeider profesjonelt som skuespillere, dansere, koreografer, dramatikere, scenografer, kostymedesignere, lysdesignere, teatermusikere/-komponister, teknikere og regissører.
 • Studentmedlemskap kan søkes av studenter som tar relevant høyere utdanning innenfor
  scenekunst. Studentmedlemskap er å forstå som et aspirantmedlemskap hvor man får tale-,
  forslags- og deltakerrett på årsmøte, men ikke stemmerett og de er ikke valgbare til verv.
  Studentene betaler halv medlemsavgift
 • Bare enkeltpersoner kan bli medlemmer i Sámi Lávdi.

Medlem av Juoigiid Searvi kan enhver bli som behersker tradisjonell joik og har kunnskap om joikekulturen.

Litterær/kunstnerisk CV skal vedlegges denne søknaden.

- Vedlegg kan ikke være mer enn 50 MB pr søknad.
- Vedlegg CV, og annet du tenker er relevant.
- Linker til direkte nedlastbare filer kan oppgis.

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

- CV inkludert dokumentasjon for virksomhet som komponist
- Registrert verksliste hos TONO/STIM/TEOSTO/RAO eller tilsvarende
- Utvalgte partiturer og/eller lydinnspillinger fra verksliste
Vedlegg kan ikke være mer enn 50 MB pr søknad.

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

- Vedlegg kan ikke være mer enn 50 MB pr søknad.
- Vedlegg joike-CV, eller konsertprogrammer.
- Linker til direkte nedlastbare filer kan oppgis.

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

- Vedlegg kan ikke være mer enn 50 MB pr søknad.
- Linker til direkte nedlastbare filer kan oppgis.

1

Filnavn:

Filstørrelse:

1

Filnavn:

Filstørrelse:

Opplysningene er gitt i beste skjønn. Jeg aksepterer de rettigheter og plikter medlemskapet innebærer. Skjema innsendt via nettsiden av søker tilsvarer en elektronisk signatur.