VEDTEKTER FOR SAMISK KUNSTNERFORBUND -SDS

§ 1 FORMÅL
Sámi Dáiddáčehpiid Searvi – SDS (Samisk kunstnerforbund) er faglig organisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer fra Norge, Sverige, Finland og Russland.
SDS har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser.
SDS er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 2 MEDLEMSKAP
Rett til medlemskap i SDS har samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer som oppfyller opptaksvilkårene for medlemskap vedtatt av SDS årsmøte.
Søknad om medlemskap sendes skriftlig. Kontingent betales for antall måneder det første året. Medlemskap vedtas av styret.
Medlemmene skal betale en årlig kontingent til SDS som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang mister sitt medlemskap etter skriftlig varsel. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter ny henvendelse samt betaling av inneværende årskontingent. Medlemmer fra russisk side betaler en særkontingent.
Medlemskap opphører ved utmeldelse, eksklusjon eller manglende betaling av medlemskontingent.

Ved konflikt mellom medlemmene og SDS/styret i SDS, skal medlemmet kunne legge frem sin sak for megler oppnevnt av SDS.

Medlemmer som har fylt 67 år innvilges honnørmedlemsskap og betaler halv kontingent. Æresmedlemskap kan gis til medlemmer som har utført en særdeles viktig innsats for SDS og for samisk kunst. Æresmedlemmer betaler en symbolsk kontingent.
Tilbakevendte medlemmer tas opp automatisk gjennom formell styrebehandling og vedtak ved søknad.

§ 3 AVTALER
SDS kan

 1. Inngå rammeavtaler og normalkontrakter mv. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene
 2.  inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlag ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelle vederlag
 3. påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/ prestasjoner
 4. inngå bindende avtaler som tillater
  a) at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/ prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i
  b) kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner.
  c) innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/ presentasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak.
  d) videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk/ presentasjoner.
 5. inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/ prestasjoner.

Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2, 3, 4 og 5 er ikke-eksklusive.
SDS kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltnings- organisasjon som foreningen er medlem av.
Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land. Medlemmene plikter å følge de avtaler SDS – selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.

Ved medlemskap gir det enkelte medlem fullmakt til SDS til å forhandle og inngå avtaler med Sametingene, stat, fylker, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter, innen de rammer SDS vedtekter eller årsmøte trekker opp, også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplarer av.
Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for SDS utøvende organer og for enkeltmedlemmer.

§ 4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er SDS øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned, i særskilte tilfeller kan det gjøres unntak hva gjelder tidspunkt for årsmøte. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før årsmøtet. Saker som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet, sendes styret minst 5 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før årsmøtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp og behandles av årsmøtet.
Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av SDS. Medlem som ikke kan møte på årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene (inklusive stemmefullmakter) er til stede.

Referat fra årsmøte skal være medlemmene i hende senest 1 måned etter årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

1.       Årsmelding fra styre og kunstnerisk råd. Alle råd og utvalg må legge fram årsrapport.
2.       Regnskap.
3.       Saker fremmet til årsmøtet av og gjennom styret.
4.       Arbeidsprogram/handlingsprogram.
5.       Budsjett.
6.       Fastsettelse av medlemskontingent.
7.       Valg av:
1)      SDS styreleder
2) Styre m/vara
3) Nominasjonsutvalg
4) Leder Kunstnerisk Råd
5) Kunstnerisk Råd SDS m/vara
6) Kunstnerisk Råd SDG m/vara
7) Representanter m/personlig vara til SDGs styre med styreleder, nestleder og leder for Kunstnerisk Råd
8) Representant m/vara til Samisk Kunstnerråd styre
9) Representant til Dáiddafoanda
10) Representant til SDR Forhandlingsutvalg med Sametinget
11) Representanter m/vara til SDS Forhandlingsutvalg som også utgjør representant m/vara til Sámikopiijas representantskap
12) SDS forslag representant til Sámikopiijas styre
13) Representanter m/vara til SKFVs styre
14) Representant m/vara til stipendutvalget for Sametingets kunstnerstipend
15) Representanter m/vara til Sametinget Norges innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji
16) Representanter til NKF/ IAA og andre internasjonale kunstnerorganisasjoner
17) Representanter til andre utvalg og/eller arbeidsgrupper nedsatt av årsmøtet

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 4 ukers varsel når det kreves av:

 • Minst 1/10 av medlemmene
 • Et flertall av styre

Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles på årsmøtet. Forøvrig gjelder reglene for ordinært årsmøte.

§ 6 STYRE
Styret er SDS utøvende organ. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt. Styret består av 4 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet for en periode på 2 år.
SDS leder velges av årsmøtet for en periode på ett år med mulighet for forlengelse. Det sørges for kontinuitet i styret. Styret velger nestleder. Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalg.
Styreleder har signaturrett. Nestleder har signaturrett for styreleders bilag.
Styret skal også kunne fungere som klageorgan for alle medlemmer, av den grunn kan verken styreleder eller styremedlemmer samtidig ha evaluerende verv i organisasjonen.

§ 7 STYREMØTER
Det skal avholdes minst 4 styremøter i året. Styremøte innkalles med minst 1 ukes varsel. Det skal føres protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokoll skal sendes alle styremedlemmer og varamedlemmer innen 1 uke etter styremøte.
Møteprotokollen fungerer som sikringsinstans og regnes ikke som godkjent før samtlige av styrets medlemmer har godkjent referatet. Dersom styremedlemmer ikke gir tilbakemelding på tilsendt protokoll regnes den som godkjent to uker etter at protokollen er sendt ut. Medlemmene i SDS skal informeres om styrets arbeid minst 4 ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt 1 ordinært styremedlem og eventuelt 1 varamedlem for leder eller nestleder er tilstede. Ved stemmelikhet teller styreleders dobbeltstemme. Er styreleder ikke til stede, har nestleder dobbeltstemme. Organisasjonens firma undertegnes av leder og/eller nestleder, og/eller andre styret bemyndiger til dette.

§ 8 KUNSTNERISK RÅD SDS
Kunstnerisk Råd har det evaluerende ansvaret i SDS.
Kunstnerisk Råd består av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer med bred faglig sammensetning. Varamedlemmer bør supplere Kunstnerisk Råd for å dekke fagområder som ikke er representerte i Kunstnerisk Råd.
Kunstnerisk Råd er beslutningsdyktig når 3 medlemmer og/eller varamedlemmer er tilstede. Leder og/eller nestleder skal være til stede for beslutningsdyktighet.
Kunstnerisk Råd velges av årsmøtet i SDS. Årsmøtet velger leder for 2 år. Kunstnerisk Råd velger selv rådets nestleder.
Hvert årsmøte velger 2 nye medlemmer og 2 varamedlemmer.

Arbeidsområder for Kunstnerisk Råd SDS:
a)Vurdere søknader om medlemskap til SDS i de tilfeller hvor søknaden behøver faglig vurdering.
b)Innstille søkere til stipend for:

 • SKFVs stipend
 • Andre stipend

c) Oppnevne kunstneriske konsulenter ved utsmykkingssaker i samiske områder og konsulenter til offentlige og andre utsmykkinger utenom RSUs mandatområde der de blir bedt om det.
d) Delta i andre forhold der Kunstnerisk Råds kompetanse etterspørres.

Kunstnerisk Råd avholder minst 4 møter i året. Det skal føres egen protokoll fra møtene. Ved stemmelikhet teller leders dobbeltstemme. Er leder ikke tilstede, har nestleder dobbeltstemme.
Medlemmer av Kunstnerisk Råd og dets varamedlemmer er, for den perioden de er valgt, utelukket fra selv å delta i forhold der Kunstnerisk Råds evaluering er av avgjørende betydning. I saker der ett av Kunstnerisk Råds medlemmer er inhabil for behandlingen, innkalles varamedlem til møtet.

§9 SAMISK KUNSTNERRÅD – STYRET
SDS er representert i SDRs styret med medlem og varamedlem valgt av SDS årsmøtet

§ 10 NOMINASJONSUTVALG
Nominasjonsutvalget foreslår kandidater til de verv som skal besettes av årsmøtet.
Nominasjonsutvalget består av 2 medlemmer og velges for 1 år.

§ 11 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter innkalles av styret. Medlemsmøter kan uttale seg om saker som styret eller medlemsmøtet selv tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.

§ 12 URAVSTEMMING
Styret kan sende saker som har spesielt stor viktighet for enkeltmedlemmer til uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en slik sak skal ut til uravstemning.
Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene deltar i uravstemningen eller minst halvparten stemmer likt, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse kan tas av styret.

§ 13 VOTERING
Vedtak på styre-, medlems-, og årsmøter avgjøres ved flertallsvotering.

§ 14 REGNSKAP
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Revisjon av regnskapet utføres av autorisert/ registrert revisor. Regnskapet legges fram for årsmøtet til godkjenning.

§ 15 EKSKLUSJON
Medlemmer som grovt motarbeider organisasjonen og medlemmenes felles interesser, kan utelukkes om 2/3 av årsmøtet forlanger det. Slikt vedtak kan appelleres til neste årsmøte.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøte med 2/3 flertall.

§ 17 OPPLØSNING
Oppløsing av organisasjonen kan bare skje med 2/3 flertall på 2 etterfølgende årsmøter – evt. årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Møte som skal behandle forslag om oppløsning må innkalles med 3 måneders varsel. Møtet skal ta stilling til hvordan organisasjonens arkiv o. l skal oppbevares og disponeres i fremtiden. Det forutsettes at arkiv o. l om mulig skal kunne nyttiggjøres mest mulig i tråd med organisasjonens tidligere formål. Møtet skal på samme måte og med samme forutsetninger ta stilling til hvordan organisasjonens økonomiske verdier skal anvendes videre.

 

digitalt i 2021.